නිවනට අදාල කරුනු චිත්ත චෛතසික රුප නිබ්බාන

චිත්ත චෛතසික රුප නිබ්බාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා