නිවනට අදාල කරුනු රූප පොදී වලට බැදීම

රූප පොදී වලට බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close