නිවනට අදාල කරුනු බ්‍රහ්ම කය

බ්‍රහ්ම කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා