නිවනට අදාල කරුනු පුනර්භවය

පුනර්භවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close