නිවනට අදාල කරුනු සැප වේදනා පසුපස යාම

සැප වේදනා පසුපස යාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close