නිවනට අදාල කරුනු උප්පති භවය

උප්පති භවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close