නිවනට අදාල කරුනු මම තුලයි විඤ්ඤාණ තියෙන්නේ

මම තුලයි විඤ්ඤාණ තියෙන්නේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close