නිවනට අදාල කරුනු රූපය තුලයි මම ඉන්නේ

රූපය තුලයි මම ඉන්නේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close