නිවනට අදාල කරුනු රූපය මමයි, රූපය කියන්නේ මටයි

රූපය මමයි, රූපය කියන්නේ මටයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා