නිවනට අදාල කරුනු මම කියන මායාව

මම කියන මායාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close