පටිච්චසමුප්පාදය වර්තමාන මොහොතේ පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම

වර්තමාන මොහොතේ පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා