නිවනට අදාල කරුනු ගහනය සහ පටිග්ගහනය

ගහනය සහ පටිග්ගහනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close