නිවනට අදාල කරුනු පිං පෙට්ටියට මුදල් දැමීම

පිං පෙට්ටියට මුදල් දැමීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා