නිවනට අදාල කරුනු සාසන පිළිසරණය

සාසන පිළිසරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close