නිවනට අදාල කරුනු මාර්ගය වැඩෙන කෙනාට කියන දහම්

මාර්ගය වැඩෙන කෙනාට කියන දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා