නිවනට අදාල කරුනු නිරෝද සමාපතියෙදී අරිහතුන් වහන්සේලාගේ සංකාර

නිරෝද සමාපතියෙදී අරිහතුන් වහන්සේලාගේ සංකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close