නිවනට අදාල කරුනු අවිද්‍යාවෙන් හටගන්නා තෘෂ්ණාව

අවිද්‍යාවෙන් හටගන්නා තෘෂ්ණාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා