නිවනට අදාල කරුනු නිවන් දැකීමට ඇති කැමැත්ත තෘෂ්ණාව

නිවන් දැකීමට ඇති කැමැත්ත තෘෂ්ණාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close