නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රාර්ථනාවෙන් පමණක් යමක් ඉස්ට නොවීම

ප්‍රාර්ථනාවෙන් පමණක් යමක් ඉස්ට නොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close