නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රාර්ථනා

ප්‍රාර්ථනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close