භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අරිය විනයේ මරණය. ගුණ මරණය බව දැකීම

අරිය විනයේ මරණය. ගුණ මරණය බව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close