භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සංසන්දනය කර දහම් දැකීම

සංසන්දනය කර දහම් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close