භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව පින්බිම හැකිලීම තුලින් දහම් දැකීම

පින්බිම හැකිලීම තුලින් දහම් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close