නිවනට අදාල කරුනු ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය

ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close