නිවනට අදාල කරුනු ක්ලේශ පරිනිර්වාණය

ක්ලේශ පරිනිර්වාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා