නිවනට අදාල කරුනු හේතු ඵල තුලින් විද්‍යාමාන වන වර්තමානය

හේතු ඵල තුලින් විද්‍යාමාන වන වර්තමානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close