නිවනට අදාල කරුනු වර්තමානය

වර්තමානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා