නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රඥා විමුක්තිය

ප්‍රඥා විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close