නිවනට අදාල කරුනුඅරූප සමාපත්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනය

විඤ්ඤාණඤ්චායතනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close