නිවනට අදාල කරුනු අරූප සමාපත්ති

අරූප සමාපත්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close