නිවනට අදාල කරුනු ධ්‍යානමය ආකාසය

ධ්‍යානමය ආකාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා