නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රභාස්වර ආලෝකය

ප්‍රභාස්වර ආලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close