නිවනට අදාල කරුනු ධ්‍යාන ලක්ෂණ

ධ්‍යාන ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා