නිවනට අදාල කරුනු වායුව සමකර බවුන් වැඩිමේ ක්‍රමය

වායුව සමකර බවුන් වැඩිමේ ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close