නිවනට අදාල කරුනු 562

නිවනට අදාල කරුනු යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close