ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් කාන්තාවන් විවිධ ඇදුම් ඇඳගෙන පන්සලට පැමිණීම

කාන්තාවන් විවිධ ඇදුම් ඇඳගෙන පන්සලට පැමිණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා