නිවන් මග තෙරුවන් රැකවරණය සලසාගැනීම

තෙරුවන් රැකවරණය සලසාගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා