නිවන් මග ආසාව දුරුකිරීම

ආසාව දුරුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා