නිවන් මග ප්‍රඥා චෛතසිකයට පමණක් ගෝචර දුක්ඛ අරිය සත්‍ය

ප්‍රඥා චෛතසිකයට පමණක් ගෝචර දුක්ඛ අරිය සත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close