නිවන් මග දුකට මුල ආස්වාදය වන ආකාරය

දුකට මුල ආස්වාදය වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා