ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් තමන් තුලම ඇති පාප ගති සෙවීම

තමන් තුලම ඇති පාප ගති සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close