නිවන් මග නොපෙනෙන බලපෑම් තමන් සුද්ද වීම නිසා මිදිය හැකි බව

නොපෙනෙන බලපෑම් තමන් සුද්ද වීම නිසා මිදිය හැකි බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close