ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය පින නිසා පව් කරගැනීම

පින නිසා පව් කරගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා