නිවන් මග අසුභ 32හි ඔපමට්ටම

අසුභ 32හි ඔපමට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close