ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය මරණ අවස්ථාවක අත්දැකීමක්

මරණ අවස්ථාවක අත්දැකීමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා