දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය අරිය කාන්ත සීලය 77

අරිය කාන්ත සීලය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close