ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය නව අරහාදී බුදු ගුන

නව අරහාදී බුදු ගුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close