ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය අචිත්‍යය කර්ම විෂය

අචිත්‍යය කර්ම විෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා