නිවන් මග දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close