ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සඟ ගුණ ප්‍රිය භාවය සිඳ දැමිම

ප්‍රිය භාවය සිඳ දැමිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close